توزیع بسته های معیشتی در سه مرحله به کارکنان هر کدام از بسته ها به ارزش ده میلیون ریال