بازدید دکتر مسعود کیان مهر معاون فنی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به همراه هیئت همراه از عالم آرا