بازدید جناب سرهنگ هنرور، فرمانده سپاه ناحیه مرند از گروه صنعتی عالم آرا