بازدید از گروه صنعتی عالم آرا توسط آقای مهندس فیض، مدیر مولد سازی دارائی ها و آقای مهندس فرسیابی، مدیر نظارت بر پروژه ها و هیئت محترم همراه