بازدید مدیرعامل محترم شرکت نفت و گاز محمدیان و هیئت همراه از ظرفیت های گروه صنعتی عالم آرا