بازدید جناب آقای نوروزیان معاون امور شرکتهای شستا و آقای احسان آبادی مدیر نظارت بر هلدینگ صنایع عمومی تامین از ظرفیت های گروه صنعتی عالم آرا