بازدید آقای دکتر مهدی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای از عالم آرا