بازدید دکتر غلامی معاونت محترم بسیج سازندگی از شرکت عالم آرا