اتصالات

تمامی اتصالات اعم از زانویی، تبدیل، سه راهی، فلنج به روش ناپیوسته و Hand layup و مطابق با استانداردهای 11432:ISIRI، AWWA , ASTM, ISO و هر استاندارد دیگر که خواست مشتری است، ساخته می شود.